Algemene Voorwaarden

KENNISGEVING: De verkoop van Producten of Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van de instemming van de Koper met deze Algemene Voorwaarden. Iedere aanvaarding van het aanbod van Bas Ice Cream is uitdrukkelijk beperkt tot aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en Bas Ice Cream maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen eventueel door Koper voorgestelde aanvullende of afwijkende voorwaarden. Elke bestelling om producten te kopen of diensten te ontvangen, vormt de instemming van de koper met deze algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de offerte, vervalt de offerte van Bas Ice Cream dertig (30) dagen na de datum ervan en kan deze door Bas Ice Cream worden gewijzigd of ingetrokken vóór ontvangst van de conforme aanvaarding door de Koper.


1. Juridische identiteit:

BAS OF BELGIUM
Groot Brittannielaan 79
9000 Gent
België

BE0768.481.114

IBAN BE84 3632 1170 4459
BIC BBRUBEBB

 

2. Definities:
“Koper” betekent de entiteit waaraan de Verkoper Producten of Diensten levert in het kader van het Contract.

“Verkoper” betekent Bas of Belgium, de entiteit die Producten levert of Diensten uitvoert onder de handelsnaam Bas Ice Cream.

“Partijen” betekent Koper en Verkoper.

“Contract” betekent ofwel de aankooporder die door de koper schriftelijk aan de verkoper is verzonden, of de mondelinge overeenkomst om de bestelling persoonlijk in de winkel te plaatsen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de Algemene Voorwaarden voorrang op andere documenten die in het Contract zijn opgenomen.

“Producten” betekent de goederen die de Verkoper heeft overeengekomen te leveren aan de Koper onder het Contract.

“Diensten” betekent de diensten die de Verkoper op grond van het Contract heeft overeengekomen voor de Koper.

“Prijs” betekent de overeengekomen prijs vermeld in het Contract of de offerte voor de verkoop van Producten en Diensten, inclusief aanpassingen (indien van toepassing) in overeenstemming met het Contract.

“Algemene voorwaarden” betekent deze “Algemene voorwaarden voor de verkoop van producten of diensten”, samen met eventuele wijzigingen of aanvullende bepalingen die specifiek zijn vermeld in de definitieve offerte van de verkoper of specifiek schriftelijk zijn overeengekomen door de verkoper.


3. Leverings- en verzendingsvoorwaarden:

Alle bestellingen, ook online reservaties, dienen afgehaald te worden in de winkel aan de Dampoortstraat 46, 9000 Gent. Tenzij anders overeengekomen met een schriftelijke verklaring.


4. Annulering van inkooporder:

De koper kan zijn bestelling annuleren door de e-mail met het besteloverzicht te beantwoorden. Bas Ice Cream behoudt zich het recht voor dit annuleringsverzoek te weigeren indien de annulering niet tijdig is verzonden of de producten speciaal voor de koper zijn gemaakt.


5. Herroepingsrecht:

a. Na levering of afhalen in de winkel is geen retour meer mogelijk.


b.
Er wordt geen restitutie of compensatie aangeboden. Tenzij er onbetwist bewijs is en een bewijs dat de verkochte producten niet waren zoals geadverteerd op het moment van aankoop.


6. Prijs:

a. Prijsaanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na de datum van de offerte. Tenzij anders vermeld op de offerte.


b.
De Koper koopt de Producten en, indien van toepassing, betaalt de geleverde diensten van de Verkoper tegen de prijs die op de offerte staat vermeld. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en de Verkoper zal de Koper daarna op de hoogte stellen van eventuele prijsverhogingen. In het geval van een prijsverhoging kan de koper elk niet-geleverd deel van een bestelling annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de verkoper.


7. Betalingsvoorwaarden:

a. Particulieren:
Alle reserveringen voor online bestellingen en aankopen in de winkel moeten volledig worden betaald in de winkel, op het moment dat de bestelling wordt opgehaald.

 

 

b. Zakelijke klanten:
Alle betalingen moeten in de winkel worden voltooid op het moment dat de bestelling wordt opgehaald of via bankoverschrijving binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur per e-mail.

 

 

c. In geval van wanbetaling zal Verkoper de Koper tweemaal per e-mail op de hoogte stellen. De eerste kennisgeving wordt twee (2) werkdagen na de vervaldatum verzonden, de tweede kennisgeving zeven (7) dagen na de eerste kennisgeving.

 

 

d. Als de koper niet binnen zeven (7) dagen op de tweede aanmaning heeft gereageerd of de betaling niet heeft voltooid, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van EUR 50 + rente op alle te late betalingen van 12% per jaar, maandelijks berekend vanaf dag vijftien (15 ) vanaf de datum van ontvangst van de factuur per e-mail. De Koper zal de Verkoper alle kosten vergoeden die zijn gemaakt bij het innen van eventuele te late betalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria en gerechtskosten. Naast alle andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder deze Algemene voorwaarden of de wet (waarvan de Verkoper geen afstand doet door de uitoefening van enig recht hieronder), heeft de Verkoper het recht om de levering van Producten op te schorten als de Koper de bedragen niet op tijd betaalt. hieronder vallen en een dergelijke storing duurt dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan.

 

 

e. De Koper zal de betaling van opeisbare bedragen niet inhouden op grond van een verrekening van een claim of geschil met de Verkoper, ongeacht of deze verband houdt met de inbreuk, het faillissement van de Verkoper of anderszins.


f.
Als de koper een factuur of een deel daarvan betwist, zal hij de verkoper binnen tien (10) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk op de hoogte stellen, de reden voor het geschil specificeren en alle onbetwiste bedragen betalen. Alle kosten die niet tijdig schriftelijk worden betwist, worden als onbetwist beschouwd en zijn opeisbaar zoals hierboven uiteengezet.


8. Beëindiging:

Naast alle rechtsmiddelen die kunnen worden geboden onder deze Algemene voorwaarden, kan de Verkoper het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper, indien de Koper: (i) een bedrag niet betaalt op het moment dat het verschuldigd is krachtens dit Contract en dit verzuim voortduurt gedurende dertig (30) dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van niet-betaling door de Koper; (ii) deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk op een andere manier heeft uitgevoerd of nageleefd; of (iii) insolvent wordt, faillissement aanvraagt of tegen haar een procedure begint of is begonnen met betrekking tot faillissement, curatele, reorganisatie of cessie ten behoeve van schuldeisers.


9. Wijziging:

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door BAS OF BELGIUM worden gewijzigd of gewijzigd. In overeenstemming met, zonder beperking, nieuwe regelgeving, richtlijnen, aangeboden producten of diensten.


10. Ontheffing:

Geen enkele verklaring van afstand door de Verkoper van een van de bepalingen van dit Contract is van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk uiteengezet door de Verkoper. Het niet uitoefenen of vertragen van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht dat voortvloeit uit dit Contract, werkt, of kan worden opgevat, als een verklaring van afstand daarvan. Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht hieronder sluit enige andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht uit.


11. Overmacht:

De Verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens de Koper, noch wordt hij geacht in gebreke te zijn gebleven of het Contract te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging bij het vervullen of uitvoeren van enige voorwaarde van dit Contract wanneer en voor zover een dergelijke tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit handelingen of omstandigheden buiten de redelijke controle van de Verkoper. Omstandigheden omvatten, zonder beperking, natuurrampen, overheidsacties, nationale noodsituaties, epidemieën, pannes of stroomuitval.


12. Kennisgevingen:

Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, claims, eisen, ontheffingen en andere mededelingen hieronder (elk een “Kennisgeving”) moeten schriftelijk per e-mail of aangetekende brief aan de partijen worden gericht op de adressen die in het Contract staan vermeld.


13. Scheidbaarheid:

Als een voorwaarde of bepaling van dit Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen enkele andere voorwaarde of bepaling van dit Contract beïnvloeden of een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of onafdwingbaar maken.


14. Volledige overeenkomst:

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige besprekingen, afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 

Laatst gewijzigd: 05.03.23

Dampoortstraat 46, 9000 Gent

March – September
Thursday – Sunday  |  14.00 – 20.30

 

October – February
Friday – Sunday  |  13.00 – 19.00

 

November
Annual Leave

When the weather is good, check social media

for updates if the shop is open

Like this:

Like Loading...
This website uses functional cookies to help improve your browsing experience and analyze site traffic. For questions, please reach out
Accept
Decline